Ohlášky 24.1.2021

Zobrazit starší ohlášky:

Milí farníci,

jsme očitými svědky, že celá společnost se ocitá na mnoha rozcestích před novými obzory, a neznámých je více, než bychom si přáli. I nejeden z nás v osobním životě je konfrontován novými skutečnostmi a jeho život najednou vstupuje do bezprecedentních podmínek a okolností, v nichž se musí orientovat a rozhodovat. Zdá se, že ani církev – a tedy ani naše farnost – není výjimkou. Covid, ve kterém se často vidí vlastní příčina všech nesnází, však může být jen katalyzátorem daleko hlubších, nahromaděných a dosud jen dřímajících vážných jevů v současné společnosti.

Je jistě pravda, že covid je bezprostřední příčinou mnoha citelných změn. Jen se podívejme, co všechno, dříve v naší farnosti samozřejmého, dnes vlastně není a nefunguje. Ale nevynořovaly se již dříve otázky zásadního charakteru? Stavba či ne-stavba a vůbec pojetí nového kostela? Míra propojenosti života farnosti a její sounáležitosti s celkem diecéze a jejím pastýřem? Nebo zahlédnutí Ježíšovy touhy, abychom jako farnost nežili sami sobě, ale vycházeli ven a hlásali jeho království – evangelizace? A vyslyšení a naplňování Ježíšovy modlitby, „aby všichni byli jedno“ – ekumena? Toto všechno jsou otázky, které se mohou zdát ne tak naléhavé, ale možná o to více zásadní pro budoucí tvář naší farnosti. Jsme přece putující lid Boží, nejen obdařený výsadou naslouchat, „co Duch říká církevní obci“, ale i pověřený jeho vůli v poslušnosti víry naplňovat.

Přáli bychom si, aby se nám všem dařilo nadcházející události vnímat a prožívat v tomto širším pojetí a společně v důvěře v Boží vedení kráčet dál... (Ef 1,16–18).

On-line přenos mše svaté z kostela Všech svatých na Roudné v neděli 24. 1. v 11 hod., jehož součástí bude slib nové pastorační rady a oznámení o plánovaných změnách, naleznete zde: https://youtu.be/aGg5Tg-8pIY).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V měsíci lednu se modlíme a postíme na společný úmysl  -   Za milost vzájemné důvěry a touhy po jednotě uvnitř naší farnosti a mezi křesťany v Plzni

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I nadále je třeba se na sobotní a nedělní bohoslužby předem zapisovat.

Bohoslužby v Domečku se budou v následujícím týdnu opět konat ve standardním režimu, tj. pondělí až čtvrtek vždy v 17:30 hod.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elva ve spojení! Pod níže přiloženým odkazem naleznete video-zamyšlení nad texty nedělní liturgie. Jejich autorem je náš jáhen Elva Frouz.https://www.youtube.com/watch?v=UUcyRDEnF0g&feature=youtu.be