Svátosti

Křest dětí

Křest dítěte je především velkou radostí pro vás rodiče, kteří také nesete svoji plnou zodpovědnost za budoucí výchovu dítěte i ve víře. Tuto zodpovědnost nemohou převzít ani prarodiče, ani kmotři, ani přátelé, ačkoliv pochopitelně na ní mají svůj podíl.

Jak na to

Nejprve je vhodné osobně se domluvit s knězem. Následuje příprava ke křtu, ta spočívá v několika setkáních (kritériem počtu setkání je vzdělanost ohledně základů víry, zda se jedná o křest první nebo několikátý atd.).
Obsahem přípravy je rozhovor o významu křtu, o rodině, ve které bude dítě vyrůstat, o víře a také o křestním obřadu.
K první přípravě je dobré si přinést rodný list dítěte a oddací list. Tyto doklady slouží k vyplnění formuláře "Křestní zápis" tj. žádost o svátost křtu obsahující údaje, potřebné k zápisu do matriky a vystavení křestního listu.

Kmotr

Podle starobylého zvyku církve má mít každý, kdo bude pokřtěn kmotra. Kmotrem může být ten, kdo je sám pokřtěný, přijal svátost biřmování, přijal svaté přijímání a vede život odpovídající víře. Kmotr duchovně zastupuje rodinu dítěte a zastupuje i církev jako matku. Je-li potřeba, má pomáhat rodičům, aby dítě dospělo k vyznávání víry slovem i životem. Úkolem kmotra je opatřit dítěti křestní roušku a svíčku.

Křest dospělých

U dospělého člověka, nebyl-li dosud pokřtěn, je třeba důkladné přípravy k přijetí tzv. iniciačních svátostí církve (křtu, biřmování a prvního svatého přijímání).
Této přípravě slouží v naší farnosti kurz ZÁKLADY VÍRY, který se otevírá každé dva roky. Příprava na křest dospělých začíná v naší farnosti každým druhým rokem koncem září.

Biřmování

Přijetí svátosti biřmování říká člověk ano svému křtu, přijímá Ducha Svatého a stává se zodpovědnějším ve své víře.
Tuto svátost lze zpravidla přijmout po dovršení 15 let. Přípravě slouží v naší farnosti kurz ZÁKLADY VÍRY, který se otevírá každým druhým rokem koncem září. K biřmování má mít každý kmotra, katolicky pokřtěného a biřmovaného, staršího 16 let.

Přestup z jiné církve

Pro pokřtěné v jiné církvi je k přestupu do římskokatolické církve nutné doložit fakt křtu (písemně, prohlášením, svědky). Katolická církev má s většími církvemi uzavřenu tzv. dohodu o křtu, anebo křest v jiné církvi jednoduše uznává za platný, jestliže byl proveden trinitární formulí (Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého) a ke křtu byla použita voda. Pokud by vznikla nějaká pochybnost, existuje tzv. křest sub conditione (tedy pod podmínkou), který však neznamená překřtění dotyčného, nýbrž, jak to vyjadřuje křestní formule: „nebyl-li jsi dosud pokřtěn, já tě křtím…“, ruší onu pochybnost. Křest je nezrušitelným znamením, proto jej (a stejně i biřmování nebo svátost kněžství) nelze udělit v životě vícekrát.
V případě jistoty o platném křtu absolvuje zájemce přípravu společně s biřmovanci, avšak přijetí svátosti biřmování předchází ještě obřad vstupu do katolické církve.

Svátost eucharistie a první svaté přijímání

V naší farnosti připravujeme k prvnímu sv. přijímání děti ve skupinkách náboženství už od 5let a samotná nejbližší příprava probíhá ve druhé a třetí třídě. Dospělí pokřtění se připravují k prvnímu sv. přijímání v rámci dvouleté přípravy k biřmování. Této přípravě slouží KURZ ZÁKLADŮ VÍRY.
Obecně mohou v rámci mše sv. přijímat eucharistii pouze pokřtění katolíci, kteří běžně praktikují i ostatní svátosti, zejména svátost smíření. Zájemci z řad nekatolických společenství, kteří pojímají eucharistii katolickým způsobem (reálná přítomnost Krista ve svátosti), mohou za určitých podmínek k eucharistii také přistoupit, vždy však po předchozím dovolení od pana biskupa a domluvě s knězem.

Svátost manželství

Jak začít?

Ze všeho nejdříve je třeba, aby se snoubenci domluvili s knězem, který povede jejich přípravu, termín svatby. Nejdůležitější podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl platně pokřtěným katolíkem.
Neméně závažnou podmínkou je váš svobodný stav (u stavu ovdovělý/á či rozvedený/á je třeba doložit příslušné doklady, jak je uvedeno níže.

Nezbytná administrativa

Církevní dokumenty

  1. Aktuální potvrzení o křtu (výpis z křestní matriky), ne starší než 3 měsíce před svatbou. Získáte jej ve farnosti vašeho křtu.
  2. Případné další doklady (např. úmrtní list manžela/ky u ovdovělých, rozhodnutí církevního soudu o zneplatnění předchozího sňatku u rozvedených)
  3. Formulář ZÁPIS K ŽÁDOSTI O CÍRKEVNÍ SŇATEK získáte ve farnosti.

Civilní dokumenty

Ne dříve než 3 měsíce před svatbou navštívíte svatební matriku Městského úřadu. S sebou je třeba mít občanské průkazy a rodné listy. Na místě sepíšete žádost o vydání OSVĚDČENÍ k uzavření sňatku v kostele, a matrika vám na základě vašich dokladů potvrdí, že můžete dle zákonů ČR uzavřít sňatek před registrovanou církví. Obdržíte jeden kus OSVĚDČENÍ a vyplněný PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ. Toto vše zaneste zpět do farnosti, kde chcete uzavřít sňatek.

Svátost smíření

Lze přijmout před každou bohoslužbou, nebo kdykoliv po předchozí dohodě s knězem.

Pomazaní nemocných

Lze přijmout po předchozí dohodě s knězem, a to buď přímo v kostele, v nemocnici nebo doma, pokud se jedná o nemoc, která znemožňuje návštěvu kostela. Hromadné přijetí této svátosti se v našem kostele nekonává.